Zhen Xia receive William Powers, Jr. Graduate Fellowship