Zhen Xia

Zhen Xia

Zhen Xia

PhD in BME, 2013
IBM Watson
Yahoo